Faalliyetler

Resmi Gazete Tarihi: 25 Şubat 2019 PAZARTESİ      Sayı : 30697    

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliği

İşletmenin Faaliyet Alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, panel ve sempozyum düzenlemek, sınavlar yapmak.

b) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

c) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ç) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, uygulama, plan, deney raporları, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi ve organizasyon yapmak, ölçme, ölçü ayarı hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar hazırlamak.

d) Laboratuvar, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde yapılacak tetkik, analiz, deneyler, kalite kontrol hizmetleri, her çeşit cihaz, makine, alet edevat ve benzerlerinin bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak.

e) Mevcut fizikî kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

f) Güzel sanatlarla ilgili, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında; seminer, eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisleri işletmek.

ğ) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışında Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü eğitim ve öğretime (TÖMER, Açık Öğretim, Uzaktan Eğitim, YÖS ve benzeri) yönelik sınavlar yapmak.

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, Çarşamba