DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23713
 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinin tüm eğiti, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2- Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

b)  Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak,

c)  Bilgisayar imkanlarını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

d) Üniversitenin faaliyet alanlarına giren konularda her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak, her türlü baskı ve yayın hizmetlerini yapmak,

e) Elde edilen ürünleri pazarlamak, değerlendirmek ve önceden rektörün izni alınmak şartıyla satış için gerekli hallerde uygun görülecek yerlerde teşhir ve satış yerleri açmak işletmek.

f)   Her seviyede bilim ve dil kursları açmak,

g)  Gerçek ve tüzel kişilerce istenecek eğitim organizasyonu, fizibilite etütleri, proje değerlendirmesi, geliştirilmesi ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin uygulamalar yapmak.

Yönetim organları 

Madde 3- Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, üniversite yönetim kuruludur. İta amiri rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

Madde 4- Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 26.000.000.-TL. dir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 5- 16/12/1986 tarih ve 19313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” 28/3/1991 tarihli ve 20828 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 27/7/1994 tarih ve 22003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi  Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 2/8/1994 tarih ve22009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, 1/9/1994 tarih ve 22038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulanacak hükümler

Madde 6-    Bu Yönetmelik hüküm bulunmayan hallerde, 1 inci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan döner sermaye işletmesine devredilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan iş ve sözleşmeler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlülük

Madde 7- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2018, Perşembe