Faalliyetler

Resmi Gazete Tarihi: 02.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23713  Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi  Yönetmeliği

Faaliyet Alanı

Madde 2- Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

b)  Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak,

c)  Bilgisayar imkanlarını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

d) Üniversitenin faaliyet alanlarına giren konularda her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak, her türlü baskı ve yayın hizmetlerini yapmak,

e) Elde edilen ürünleri pazarlamak, değerlendirmek ve önceden rektörün izni alınmak şartıyla satış için gerekli hallerde uygun görülecek yerlerde teşhir ve satış yerleri açmak işletmek.

f)   Her seviyede bilim ve dil kursları açmak,

g)  Gerçek ve tüzel kişilerce istenecek eğitim organizasyonu, fizibilite etütleri, proje değerlendirmesi, geliştirilmesi ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin uygulamalar yapmak.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, Cuma